Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieuverklaring

Raak Metals heeft een zorgplicht voor het Milieu en streeft ernaar om negatieve milieuaspecten, die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de operationele processen, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Centraal daarbij staan de eisen zoals vastgelegd in de WM-vergunning en de overige wet- en regelgeving.

Wij houden ons aan de milieuverklaring door:

 • Het beperken van emissie en afvalstoffen
 • Het verminderen van energieverbruik
 • Het sluiten van kringlopen
 • Het continu verbeteren van de mate van beheersing
 • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel. Daarnaast heeft Raak Metals de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden voor haar vaste en tijdelijke werknemers en leveranciers.

Daarbij streven wij naar:

 • Een zo groot mogelijke veiligheid
 • Maximale bescherming van de gezondheid
 • Het bevorderen van welzijn voor de medewerkers en een doelmatig ziekteverzuimbeleid.

Doelstellingen milieuverklaring

Om het milieubeleid van de organisatie te verwezenlijken, moeten haalbare en meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Dit dient zo te worden gedaan dat de onderneming een koers vaart waardoor het beoogde doel zal worden bereikt. Continue verbetering van de bedrijfsprocessen en beheersing van de milieurisico’s zijn daarbij van groot belang.

Enkele beleidsrichtlijnen met betrekking tot de continuïteit van het milieubeleid:

 • Continuïteit wordt gewaarborgd door alert te blijven op veranderingen in de Wet- en regelgeving, zodat het Milieusysteem daarop kan worden aangepast.
 • Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen bij de toepassing van methodieken en de inzet van apparatuur en materieel.
 • Planning van de realisatie: doelstellingen worden uitgewerkt met een stappenplan, zodat duidelijk is wie wat moet doen en in welk tijdsbestek. De voortgang ervan wordt bewaakt tijdens het reguliere managementoverleg.

Directie Raak Metals B.V.